SQLSTATE[HY000] [2006] MySQL server has gone away
mysql:dbname=booking;host=10.146.0.2;charset=utf8